Adatkezelési tájékoztató

adatkezelési tájékoztató

Adatkezelők megnevezése

Executive Services Center Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely (és postacím): 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 67.
Adószám: 27067406-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-347606
Honlap: https://executiveservices.hu
Telefon: +36 30 289-6030
Email: info@executiveservices.hu

Kovács Lajos (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely (és postacím): 1036 Budapest, Lajos utca 109.
Adószám: 66915946-1-41
Honlap: https://executiveservices.hu
Telefon: +36 30 289-6030
Email: info@executiveservices.hu

Az Adatkezelők elkötelezettek ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartják az információs önrendelkezési, illetve az érintett jogok tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát. Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelők által az Önnel kötött, a képzésre irányuló szerződéssel, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerjen. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

Nagyon fontos, hogy ha nem múltál el 16 éves, akkor a jogszabályoknak megfelelően szükségünk van a törvényes képviselőd hozzájárulására, amelyet a törvényes képviselőd a szerződés aláírásával bocsát részünkre. Figyelembe véve az elérhető technológiát minden ésszerű erőfeszítést meg fogunk tenni, hogy ilyen esetekben ellenőrizzük, hogy a hozzájárulást valóban a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét betöltött kiskorú nyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása.

Személyi és tárgyi hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást végző munkavállalójára, az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyre, illetve egyéb szervezetre a velük kötött szerződésben, valamint titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő bármely szervezeti egységénél folytatott valamennyi – személyes adatokat érintő – számítógépes és manuális adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra.

A szabályzat fogalom-meghatározásai: A Tájékoztatóban a GDPR 4. cikkében foglalt fogalmakat használjuk.

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

Adatfeldolgozók megnevezése

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Társaságunk IT és domain szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: szerverpark.eu (RendszerNET Kft.)
Székhely: 7030 Paks, Vadász utca 39.
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 2/202.
Cégjegyzékszám: 17-09-007852
Adószám: 22638232-2-17
Honlap: www.szerverpark.eu

Webfejlesztő

Név: Patkó Péter ev.
Székhely: 2484 Gárdony, Május 1.tér 4.
Nyilvántartási szám: 53631815
Adószám: 69750674-1-27
Email cím: hello@positivedesign.hu

Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Moni-Kont Plusz Kft.
Székhely: 1173 Budapest, Egészségház utca 24-38. G. lház. 1. emelet 5.
Cégjegyzékszám: 01 09 178573
Adószám: 24712884242
Képviselő: Lipcsey Mónika
E-mail cím: info@monikont.hu
Honlap: www.monikont.hu

Szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok

A kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partnerekkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 21. §-ban foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli a képzésben részt vevő személy

 • természetes személyazonosító adatait (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve)
 • nemét,
 • lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
 • adóazonosító jelét,
 • oktatási azonosítóját (amennyiben rendelkezik ilyennel az érintett).

A képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

 • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. (A képzéssel összefüggő adatok kezelése kizárólag statisztikai adatszolgáltatáshoz szükségesek.)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése során a és szerződési és a Fktv. 21. §-a értelmében jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a, jogszabályi kötelezettség alapozza meg.

A személyes adatok címzettjei

A Társaság a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. Valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II.7.) Korm. r.) alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, illetve a számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8 évig.

A honlapon keresztül történő ajánlatkérés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét segítő internetes felület. Az Adatkezelő képzési szolgáltatásairól árajánlat kérésre, a felületen történő kapcsolatfelvételre szolgál.

Személyes adatAz adatkezelés célja
NévAz ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételhez szükséges
E-mail címAz e-mail cím az Adatkezelő és az ajánlatkérő közötti kapcsolattartáshoz, információk megküldése érdekében szükséges
TelefonszámKapcsolattartáshoz szükséges
SzövegboxAz üzenet tárgyát képező információk megadásához szükséges. A tartalomnak nem kell személyes információkat tartalmaznia.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja – az érintett hozzájárulása – alapján kezeljük, amennyiben az Adatkezelő szolgáltatását igénybe kívánja venni.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a tevékenysége során kezelt személyes adatokat az oktatásban résztvevő hozzájárulása alapján, annak hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően szolgáltatás igénybevétele a jelentkező részéről nem történik meg, úgy a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő évente törli.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jelen tevékenységéhez a fent nevezett adatfeldolgozókat veszi igénybe. (webfejlesztő, tárhelyszolgáltató)

A munkaviszony létesítése előtti pályázatok adatkezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítése előtt pályázatot írhat ki az adott munkakör betöltése érdekében. Ilyen esetben a pályázat célja a munkakörre legalkalmasabb pályázó kiválasztása.

Személyes adatAz adatkezelés célja
A pályázó neveA pályázóval történő kapcsolatfelvételhez szükséges
E-mail cím, telefonszámAz e-mail cím és telefonszáma az Adatkezelő és a pályázó közötti kapcsolattartáshoz szükséges
Önéletrajz, motivációs levélA pályázat elbírálásához szükséges információk, kompetenciák megismerése, kiválasztása

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása, azzal, hogy a pályázatát megküldi az Adatkezelő részére az adott pozíció megpályázása céljából.

Az adatkezelés időtartama

A pályázat kiírását követően az adott pályázat beérkezésétől a pályázati eljárás lezárásáig, a kiértesítés megküldéséig. Az Adatkezelő a sikertelen pályázó teljes pályázati anyagát visszaküldi a pályázónak, amennyiben az postai úton érkezett. Amennyiben a pályázatot elektronikusan küldi meg a pályázó, úgy azt az Adatkezelő a kiértesítéssel egyidejűleg törli a nyilvántartásából.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezelőnél a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

Terembérlet szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő terembérlés esetén a bérlővel szerződést köt, amely a kapcsolattartás érdekében személyes adatokat is tartalmaz.

Személyes adatAz adatkezelés célja
Kapcsolattartó neve (amely lehet saját név is)A bérlő neve a bérlővel történő kapcsolatfelvételhez szükséges
E-mail címAz e-mail cím az Adatkezelő és a bérlő közötti kapcsolattartáshoz szükséges
TelefonszámTelefonszám az Adatkezelő és a bérlő közötti kapcsolattartáshoz szükséges
Számlázási cím (amennyiben a bérlő természetes személy)A számlázási cím az Adatkezelő számlaadási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a bérlő személyes adatait szerződés alapján kezeli, a szerződés alapja a terembérlet, illetve jogi kötelezettség teljesítése a számviteli szabályok szerint.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a bérlő személyes adatait a szerződés alapján a szerződés megszűntét követő öt évig tartja nyilván és kezeli, illetve a számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8 évig.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Milyen cookie-kat (sütiket) alkalmazunk?

Mi az a cookie (süti)?

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a honlap meglátogatásakor.

Nem alkalmazunk, és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a honlap milyen adatokat kezel a sütiken keresztül, illetve milyen célból gyűjtenek adatokat. A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény (a GDPR 29. cikk szerinti Munkacsoport (WP29) véleménye) alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. Az alábbiakban az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtunk előzetes tájékoztatást:

Süti neveAdatok, melyekhez hozzáférFunciója (ezért kell)Mozilla, Chrome, Explorer vonatkozó menüpontja
Facebookcsak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatórólhirdetési kampányok teljesítményének mérésehttps://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Analyticscsak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatóróllátogatottsági statisztika mérésehttps://developers.google.com/analytics/ devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage
AdWordscsak böngészőt azonosít, személyes adatot nem tárol a látogatórólon-line hirdetési rendszerhttps://support.google.com/adwords/ans wer/2549063?hl=en


A felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani (ls: cookie-k letiltása).

A cookie-ról további információ található a Google adatvédelmi és általános szerződési feltételekben. (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu)

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja és méri a kampányai, hirdetései eredményességét. A program használatával az adatkezelő információt szerez arról, hány látogató kereste fel weboldalát és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program képes felismeri a látogató IP címét, tudja követni, hogy visszatérő vagy új látogató-e, a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Cookie-k letiltása

Ha felhasználóként a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A saját böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai cím alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mail címről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:

Telefonon: +36 30 289 6030
E-mailben: info@executivetrainingcenter.eu

A fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa: a jogairól, milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; milyen forrásból; mennyi ideig kezeli; az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály/jogalap alapján, milyen személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait;

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségekre – a kérelmével megegyező módon – küldött levélben teljesíti.

Amennyiben az Adatkezelő nem képes eleget tenni a kérésének, 30 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet, egyben informálni azon jogáról, hogy bírósághoz fordulhat vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például az e-mailcímét, postai elérhetőségét, névváltozását). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket.
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának a joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, a forrására vonatkozó minden elérhető információ,
 • profilalkotás esetén alkalmazott logika és az arra vonatkozó információk, hogy ezen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettekre vonatkozóan milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az elfeledtetéshez való jog

Azt jelenti, hogy bizonyos személyes adatok ne vagy csak nehezen legyenek elérhetőek. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok közül valamelyik fennáll:

 • a személyes adatára nincsen szükség abból a célból, amelyből az Adatkezelő azt beszerezte, illetve kezelte;
 • az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatai kezeléséhez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az adatai kezelése ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatai kezelésére;
 • a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A beérkezett törlési kérelem alapján az Adatkezelő – a kérelmező beazonosítását követően – megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy hatóság felé történő kötelezettség teljesítéséhez szükséges, úgy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos érdek alapján folytatható.Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. Amennyiben törlési kérelme nem ütközik jogszabályi előírásba, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

Ez a joga akkor gyakorolható, ha az adatokat az Adatkezelőnél automatizált módon történik az adatkezelés, és az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Az adathordozást követően az Adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az érintett úgy rendelkezik, hogy már kizárólag az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. Ellenkező esetben az eredeti feltételek mellett tárolhatja az adatokat az Adatkezelő is.

Az adathordozhatósághoz való jogot az érintett úgy gyakorolhatja, hogy azt kérelemben jelzi és az Adatkezelő a megadott e-mailcímre továbbítja a hordozni kívánt személyes adatait. Az adatok adathordozóra való kiírását az Adatkezelő adatbiztonsági okokból nem teljesíti.

Az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozása

Az adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésével összefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú és a tiltó listán történő adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Kérheti a kezelt személyes adatai törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf:. 9.
Telefon: +36 1 391-1400, +36 30 683-5969, +36 30 549-6838
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. (https://birosag.hu/birosag-kereso)

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk.

Kelt: Budapest, 2021. február 23.

A tájékoztatót jóváhagyta: Kovács Lajos ügyvezető